Archive for lovers

“Di zin fargeyt far nakht” Performed by Lifshe Schaechter-Widman

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on February 4, 2021 by yiddishsong

די זון פֿאַרגייט פֿאַר נאַכט / Di zin fargeyt far nakht / The Sun Sets at Dusk
Sung by Lifshe Schaechter-Widman, recorded by Leybl Kahn, NYC 1954.

Lifshe Schaechter-Widman at a NY bungalow colony, 1950s

TRANSLITERATION

Di zin fargeyt far nakht. Dus meydele shteyt in drosn.
Di bekelekh vern ir nas.  Di koykhes geyen ir os.
Zi shteyt in vart af deym ort,vi zi fleygt im tumid zeyn.
Itst shteyt zi azoy lang in vart du aleyn. 

Du vi ikh shtey in mayne trern tien gisn.
O du, o du iz dus ertele vi mir fleygn mir beyde shmisn. 
Ot du o iz do iz dus ertele vi mir fleygn beyde shteyn.
Itstert bin ikh nebekh geblibn aleyn. 

Mamenyu getraye, vus eksti mir mayn leybn.
Di ‘ost bay mir tsigenimen mayn khayes, mayn gold.
Host bay mir tsigenemen mayn rekhte hant.
Host im farshikt in a fremd land.

Sheyn bisti lyube af deym tuvl tse muln.
Se nishtu aza keyser dayn sheynkeyt tsi batsuln.
Sheyn bisti lyube tsi sheyn iz dayn numen.
Dayne sheyne bekelekh vi di sheyne blumen.

Mamenyu, ikh beyt ‘ekh breng im tsirik.
Breyng mir mayn leybn breng mir mayn glik. 

TRANSLATION

The sun sets at dusk. The girl is standing outside.
Her cheeks are getting wet. Her strength is weakening.
She stands and waits at that place where she always saw him. 
Now she stands, alas, so long waiting alone.

Here where I stand and my tears gush.
Oh, here is the place where we always used to talk.
Here is the spot where we used to stand.
Now I , alas, am left alone.

Mother dear, why do  you shorten my years?
You took away my life, my gold.
You took away my right hand.
And sent him away to a strange land.

Beautiful, you are my love to paint on the tablet.
There is no emperor who can pay for your beauty.
Beautiful, you are my love, too beautiful is your name.
Your beautiful cheeks, like the beautiful flowers.


Mother, I beg you, bring him back.
Bring me my dearest, bring me my happiness.

די זין פֿאַרגייט פֿאַר נאַכט
געזונדען פֿון ליפֿשע שעכטער־ווידמאַן
רעקאָרדירט פֿון לייבל כּהן, 1954, ניו־יאָרק

.די זון פֿאַרגייט פֿאַר נאַכט, דאָס מיידעלע שטייט אין דרויסן
.די בעקעלעך ווערן איר נאַס, די כּוחות גייען איר אויס
.זי שטייט און וואַרט אויף דעם אָרט, וווּ זי פֿלעגט אים תּמיד זען
.איצט שטייט זי אַזוי לאַנג און וואַרט דאָ אַליין

.דאָ וווּ איך שטיי ־ און מײַנע טרערן טוען גיסן
.אָט דאָ אָ דאָ איז דאָס ערטעלע, וווּ מיר פֿלעגן מיר ביידע שמיסן
.אָט דאָ אָ דאָ איז דאָס ערטעלע, וווּ מיר פֿלעגן ביידע שטיין
.איצטערט בין איך, נעבעך, געבליבן אַליין

.מאַמעניו געטרײַע, וואָס עקסטו מיר מײַן לעבן
.דו האָסט בײַ מיר צוגענעמען מײַן חיות, מײַן גאָלד
.האָסט בײַ מיר צוגענעמען מײַן רעכטע האַנט
 .האָסט אים פֿאַרשיקט אין אַ פֿרעמד לאַנד

.שיין ביסטו ליובע, אויף דעם טאָוול צו מאָלן
.סע נישטאָ אַזאַ קייסער דײַן שיינקייט צו באַצאָלן
.שיין ביסטו ליובע, צו שיין איז דײַן נאָמען
.דײַנע שיינע בעקעלעך, ווי די שיינע בלומען

.מאַמעניו, איך בעט דיך, ברענג אים צוריק
.ברענג מיר מײַן לעבן. ברענג מיר מײַן גליק

Commentary by Itzik Gottesman

Di zin fargeyt far nakht is among Lifshe Schaechter Widman’s (LSW’s) most moving performances– and that ending!

I have found 3 other variants of the song which I am attaching: one from Zhitomir (Ukraine) in Skuditski’s Folklor-lider (1936) p.153;  one from the Kovensk region in Lithuania in the Ginzburg and Marek collection Yidishe folkslider in Rusland (1901) p. 168; and one in Nukhem (Natan) Shakhnovskiy’s Lider gezungen funem folk (1948) p. 20. Shakhnovsky was from Kremenchuk in the Ukraine and it seems most of the songs were heard there. In Shakhnovsky is there a printed melody similar to LSW’s. The texts of the two versions from the Ukraine are quite similar while the Lithuanian one has a refrain not found in the others. All of these variants are attached below.

The folk poetry of this song is quite striking and I believe it is quite old. I translated “tovl”, which usually means blackboard, as “tablet”, but “slate” or “board” are also possible translations. The emphasis on the place where they met and spent time together is beautiful in its simplicity. 

Skuditski’s Folklor-lider (1936) p.153:

Nukhem (Natan) Shakhnovskiy’s Lider gezungen funem folk (1948) p. 20:

Skuditski’s Folklor-lider (1936) p.153:

“Erev-yon-kiper far der nakht”: A Yiddish Murder Ballad Performed by Yetta Seidman

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on October 1, 2020 by yiddishsong

Erev-yon-kiper far der nakht / The Eve of Yom Kippur 
A Yiddish murder ballad sung by Yetta Seidman, recorded by Gertrude Nitzberg for the Jewish Museum of Maryland, 1979.

Commentary by Itzik Gottesman

Jews praying in the synagogue on Yom-kippur, painting by Maurycy Gottlieb

This is another variant of this once popular 19th century Yiddish murder ballad about a rejected lover shooting his beloved. We have previously posted a version “Erev yonkiper nokh halbn tog” sung by Yankov Goldman, from the YIVO Institute’s Ruth Rubin Archive. 

Seidman’s melody is basically the same, as is the plot, but the words differ in interesting ways. In all the versions the boyfriend takes out a revolver and shoots her, but it is unusual for the ballad to end at that point in the story as it does here. There is usually a different concluding verse or two. Also in this version we learn the name of the woman, Dvoyre, (the same name as in Goldman’s version) but not the name of the shooter.

This ballad often begins with the line “Tsvelef a zeyger shpet bay nakht” and has no connection to Yom Kippur. We will post additional versions of this ballad in the future.

Seidman said that she learned this song from her mother in Russia. Her Yiddish has features of both southern and northern Yiddish dialects.  She immigrated to the United States in 1910.  

TRANLITERATION/TRANSLATION

Erev-yon-kiper far der nakht,
ven ale mentshn tien esn geyn,
ven ale mentshn tien esn geyn.
Geyt a fraylen fin der arbet
in der gelibter antkegn ir. 

The eve of yom-kippur, before nightfall
when all the people are going to eat.
when all the people are going to eat.
Walks a young woman from work
and her lover meets her from the other direction.

Vi er hot ir derzeyn
azoy iz der o geblibn shteyn.
“Atsind, atsind mayn tayer zis leybn.
Di zolst mir zugn ye tsi neyn.”

As soon as he saw her
he stopped.
“Now, now my dear love
you must tell me yes or no”

“Ye tsi neyn vel ikh dir zugn
Az mayne eltern shtern mir.
Mayne eltern shtern mir.
Mayne eltern, oy, tien mir shtern,
az ikh zol far dir kayn kale nit vern.”

“Yes or no, I will tell you:
My parents prevent me.
My parents prevent me.
O, my parents prevent me
from becoming your bride.”

Vi er hot dus derhert
azoy hot es im fardrosn. 
Aroysgenemen hot er ayn revolver
un er hot Dvoyrelen geshosn. 

As soon as he heard this, 
he was peeved. 
He took out his revolver
and shot Dvoyrele.

Vi er hot ir geshosn,
azoy hot er zikh dershrokn.
Oysgedreyt hot er deym revolver
un hot zikh aleyn geshosn.

Right after he shot her
he became frightened.
He turned the revolver around
and shot himself.

TRANSCRIPTION

ערבֿ־יום־כּיפּור פֿאַר דער נאַכט
.ווען אַלע מענטשן טוען עסן גיין
.ווען אַלע מענטשן טוען עסן גיין
גייט אַ פֿרײַלין פֿון דער אַרבעט
.און דער געליבטער אַנטקעגן איר

,ווי ער האָט איר דעזען
.אַזוי איז דער אָ געבליבן שטיין
,אַצינד, אַצינד מײַן טײַער זיס לעבן„
“דו זאָלסט מיר זאָגן יאָ צי ניין

,יאָ צי ניין וועל איך דיר זאָגן„
.אַז מײַנע עלטערן שטערן מיר
.מײַנע עלטערן שטערן מיר
,מײַנע עטלערן טוען מיר שטערן
“.אַז איך זאָל פֿאַר דיר קיין כּלה ניט ווערן

,ווי ער האָט דאָס דערהערט
.אַזוי האָט עס אים פֿאַרדראָסן
אַרויסגענעמען האָט ער אײַן [אַ] רעוואָלווער 
.און האָט דבֿורהלען געשאָסן

ווי ער האָט איר געשאָסן
.אַזוי האָט ער זיך דערשראָקן
אויסגעדרייט האָט ער דעם רעוואָלווער
.און האָט זיך אַליין געשאָסן

“Leyg ikh mir in bet arayn” Performed by Janie Respitz

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on November 14, 2017 by yiddishsong

Commentary by Itzik Gottesman

There has been much written about the once popular Yiddish song לייג איך מיר אין בעט אַרײַן (Leyg ikh mir in bet arayn / I Lay Me Down in My Bed) and its transformations, but I cannot find one LP/CD recording of the “original” Yiddish song and so I’m glad to have Montreal Yiddish singer Janie Respitz’s version (video recorded in October of 2017).

The Yiddish text, transliteration, translation and music to this song appears in Chana and Joseph Mlotek’s collection Pearls of Yiddish Song (see below) and there it is identified as a poem by Joseph Rolnick / Rolnik (1879 – 1955) and music written by the Yiddish poet Bertha Kling (1886 – 1979).

A translation of Rolnik’s autobiography זכרונות (Zikhrones / Memories) from Yiddish by Gerald Marcus is available in English entitled With Rake in Hand: Memoirs of a Yiddish Poet, 2016. There he writes that that this poem, adapted from a folksong, became very popular after Kling composed music for it; but he was ashamed of how the poem, which he considered unimportant, had become a hit. He walked out of a room if they greeted his entrance by singing it.

About the transformations of this Yiddish song… The Hebrew-language website Zemereshet  זמרשת presents a popular Hebrew version הרכבת (Harekevet / The Train), as well as the children’s song בין הרים ובין סלעים  (Beyn horim uveyn slaim / Between Mountains and Rocks). Historian David Assaf’s blog עונג שבת Oyneg Shabes presents additional versions and a more detailed history of the story of the song (in Hebrew). 

The Rolnik poem has inspired two new musical compositions. The first is by the Pulitzer prize and Grammy winning modernist minimalist composer David Lang (“Bang on a Can”) entitled I Lie.

The second has been composed by UK-based Yiddish singer Polina Shepherd, and is here sung by Yana Ovrutskay:

Shepherd currently performs this song with the group “Sklamberg and the Shepherds” (also featuring Lorin Sklamberg of The Klezmatics and clarinetist Merlin Shepherd). Both Shepherd’s and Lang’s compositions  include the fourth verse of the original poem which is included in the Mlotek booklet but not sung in the folklorized versions.

From Chana and Joseph Mlotek’s Pearls of Yiddish Song:

Rolnick1Rolnick2

 

“Tayere Toni” Performed by Lifshe Schaechter-Widman

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on December 16, 2011 by yiddishsong

Commentary by Itzik Gottesman

I have found only one other version of Tayere Toni – in the Pipe collection “Yiddish Folksongs from Galicia” edited by Meir and Dov Noy, Jerusalem, 1971 page 118-119. There the names of the lovers are Bronye and Bernard. From the Pipe version it is clear that the song is a ballad – Bernard does indeed die in the third verse, and in the fourth verse Bronye shoots herself and they are buried together in one grave. A motif much more common in non-Yiddish ballads, rare in Yiddish ones.

From Lifshe Schaechter-Widman’s shorter version, recorded in 1954 in the Bronx by song collector Leybl Kahn, a ballad-story is implied but is left hanging, and I have to wonder did Lifshe not sing the other verses because she did not know them or because they did not appeal to her? Didn’t ring true or Jewish? The fact that she doesn’t repeat any of the lines also implies that we are dealing with a ballad, a story in song; Lifshe was more inclined to repeat lines in lyric love songs than in ballads.

Though the use of German names in Tayere Toni would lead one to believe that the song is relatively new, the beautiful melody sounds very old to me. Her singing, as always, is haunting and so complex given the relative simple melody. By the way, the great folklorist I. L. Cahan (not to be confused with Leybl Kahn) “disqualified” a song that Shmuel Zanvil Pipe had collected because the character’s name in the song was Moritz. “Moritz”, wrote Cahan, could not be part of any folksong.

But today we have to respectfully disagree with Cahan (and I think Pipe wasn’t too happy about his judgement in this case either). Jews in the Galician and Bukovinan territories of the Austro-Hungarian Empire had German names, and were no less “folky” because of it.

Pete Rushefsky adds:

Musically, Tayere Toni reinforces the conversation between Bernard and his beloved Toni with a subtle harmonic interplay in the key of Bb minor.

The first two lines of each stanzas are rendered in Bb minor and harmonized by Bb minor, F major and Bb minor: a simple I Minor – V Major – I Minor progression that effects a light waltz-like melody as Bernard attempts to woo Toni. Harmonically each of Bernard’s two lines stand on their own – there is a simplicity and purity to his love.

Toni’s answers in the stanza’s third and first half of the fourth lines contradict Bernard, and are voiced to resolve (incompletely) on the C of a dominant F major chord. Toni’s response requires the full duration of her two lines to resolve harmonically, and for a moment, a listener tuned to Jewish modal tendencies wonders if she might distance herself further from his sentiments with a full modulation to F-freygish (also known in cantorial literature as “Ahava Raba”, or “altered Phrygian” – F, Gb, A, Bb, C, Db, Eb).

But despite a rapidly ascending then descending movement in the last line that is frequently seen in freygish melodies, Toni does not reach down to the tell-tale subtonic Eb which would confirm F-freygish. Rather, at the end of the stanza, Toni’s cadence resolves back to the tonic Bb. Though there is complexity in her responses and desires, in the end, these two are fated to live and die together.

“Tayere Toni, kim aher tsi mir
Nem dir a beynkl, zets zikh anider lebn mir.”
“Tayerer Bernard, ikh ken nisht zitsn leybn dir.
Di mame vet araynkimen, un vet shrayen af mir”

“Dear Toni come over here to me,
Take a chair, and sit next to me.”
“Dear Bernard, I can’t sit next to you.
My mother will enter and will yell at you.”

“Tayere Toni, ikh ken dikh nisht fardarbn.
Zeyst dekh az ikh halt shoyn baym shtarbn.”
Tayerer Bernard, vest nokh vern gezint.
Tayerer Bernard, di bist mayn tayer kind.”

“Dear Toni, I can’t ruin you.
Can’t you see, that i am dying.”
“Dear Bernard, you will become well,
Dear Bernard, you are my dear child”.

Spoken Dialogue after the song:

LEYBL KAHN: Dos lid hot ir gehert fun vanen?
Where did you hear this song?
LSW: Dos hob ikh gehert in Zvinyetchke.
I heard this in Zvinyetchke.
LK: In der Bukovina.
In Bukovina?
LSW: Yo, di Bukovina.
Yes, Bukovina.
LK: To vi kumen azoyne nemen vi Toni un Bernard?
So where do the name Toni and Bernard come from?
LSW: Bay undz hot men dokh daytshmerish gezingen.
We sang, after all, Germanized Yiddish.
LK: Menshn fleygn hob azoyne nemen.
People used to have such names?
LSW: Ye, avade.
Yes, of course