Archive for girl

“Di zin fargeyt far nakht” Performed by Lifshe Schaechter-Widman

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on February 4, 2021 by yiddishsong

די זון פֿאַרגייט פֿאַר נאַכט / Di zin fargeyt far nakht / The Sun Sets at Dusk
Sung by Lifshe Schaechter-Widman, recorded by Leybl Kahn, NYC 1954.

Lifshe Schaechter-Widman at a NY bungalow colony, 1950s

TRANSLITERATION

Di zin fargeyt far nakht. Dus meydele shteyt in drosn.
Di bekelekh vern ir nas.  Di koykhes geyen ir os.
Zi shteyt in vart af deym ort,vi zi fleygt im tumid zeyn.
Itst shteyt zi azoy lang in vart du aleyn. 

Du vi ikh shtey in mayne trern tien gisn.
O du, o du iz dus ertele vi mir fleygn mir beyde shmisn. 
Ot du o iz do iz dus ertele vi mir fleygn beyde shteyn.
Itstert bin ikh nebekh geblibn aleyn. 

Mamenyu getraye, vus eksti mir mayn leybn.
Di ‘ost bay mir tsigenimen mayn khayes, mayn gold.
Host bay mir tsigenemen mayn rekhte hant.
Host im farshikt in a fremd land.

Sheyn bisti lyube af deym tuvl tse muln.
Se nishtu aza keyser dayn sheynkeyt tsi batsuln.
Sheyn bisti lyube tsi sheyn iz dayn numen.
Dayne sheyne bekelekh vi di sheyne blumen.

Mamenyu, ikh beyt ‘ekh breng im tsirik.
Breyng mir mayn leybn breng mir mayn glik. 

TRANSLATION

The sun sets at dusk. The girl is standing outside.
Her cheeks are getting wet. Her strength is weakening.
She stands and waits at that place where she always saw him. 
Now she stands, alas, so long waiting alone.

Here where I stand and my tears gush.
Oh, here is the place where we always used to talk.
Here is the spot where we used to stand.
Now I , alas, am left alone.

Mother dear, why do  you shorten my years?
You took away my life, my gold.
You took away my right hand.
And sent him away to a strange land.

Beautiful, you are my love to paint on the tablet.
There is no emperor who can pay for your beauty.
Beautiful, you are my love, too beautiful is your name.
Your beautiful cheeks, like the beautiful flowers.


Mother, I beg you, bring him back.
Bring me my dearest, bring me my happiness.

די זין פֿאַרגייט פֿאַר נאַכט
געזונדען פֿון ליפֿשע שעכטער־ווידמאַן
רעקאָרדירט פֿון לייבל כּהן, 1954, ניו־יאָרק

.די זון פֿאַרגייט פֿאַר נאַכט, דאָס מיידעלע שטייט אין דרויסן
.די בעקעלעך ווערן איר נאַס, די כּוחות גייען איר אויס
.זי שטייט און וואַרט אויף דעם אָרט, וווּ זי פֿלעגט אים תּמיד זען
.איצט שטייט זי אַזוי לאַנג און וואַרט דאָ אַליין

.דאָ וווּ איך שטיי ־ און מײַנע טרערן טוען גיסן
.אָט דאָ אָ דאָ איז דאָס ערטעלע, וווּ מיר פֿלעגן מיר ביידע שמיסן
.אָט דאָ אָ דאָ איז דאָס ערטעלע, וווּ מיר פֿלעגן ביידע שטיין
.איצטערט בין איך, נעבעך, געבליבן אַליין

.מאַמעניו געטרײַע, וואָס עקסטו מיר מײַן לעבן
.דו האָסט בײַ מיר צוגענעמען מײַן חיות, מײַן גאָלד
.האָסט בײַ מיר צוגענעמען מײַן רעכטע האַנט
 .האָסט אים פֿאַרשיקט אין אַ פֿרעמד לאַנד

.שיין ביסטו ליובע, אויף דעם טאָוול צו מאָלן
.סע נישטאָ אַזאַ קייסער דײַן שיינקייט צו באַצאָלן
.שיין ביסטו ליובע, צו שיין איז דײַן נאָמען
.דײַנע שיינע בעקעלעך, ווי די שיינע בלומען

.מאַמעניו, איך בעט דיך, ברענג אים צוריק
.ברענג מיר מײַן לעבן. ברענג מיר מײַן גליק

Commentary by Itzik Gottesman

Di zin fargeyt far nakht is among Lifshe Schaechter Widman’s (LSW’s) most moving performances– and that ending!

I have found 3 other variants of the song which I am attaching: one from Zhitomir (Ukraine) in Skuditski’s Folklor-lider (1936) p.153;  one from the Kovensk region in Lithuania in the Ginzburg and Marek collection Yidishe folkslider in Rusland (1901) p. 168; and one in Nukhem (Natan) Shakhnovskiy’s Lider gezungen funem folk (1948) p. 20. Shakhnovsky was from Kremenchuk in the Ukraine and it seems most of the songs were heard there. In Shakhnovsky is there a printed melody similar to LSW’s. The texts of the two versions from the Ukraine are quite similar while the Lithuanian one has a refrain not found in the others. All of these variants are attached below.

The folk poetry of this song is quite striking and I believe it is quite old. I translated “tovl”, which usually means blackboard, as “tablet”, but “slate” or “board” are also possible translations. The emphasis on the place where they met and spent time together is beautiful in its simplicity. 

Skuditski’s Folklor-lider (1936) p.153:

Nukhem (Natan) Shakhnovskiy’s Lider gezungen funem folk (1948) p. 20:

Skuditski’s Folklor-lider (1936) p.153:

“Dos borvese meydl” Performed by Beyle Schaechter-Gottesman

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , on May 13, 2020 by yiddishsong

Dos borvese meydl / The Barefoot Girl
Text by Morris Rosenfeld (1862-1923), music by Morris Rosenfeld?
Sung by Beyle Schaechter-Gottesman [BSG], recorded by Itzik Gottesman, 1980s, Bronx

Commentary by Itzik Gottesman

This is another melody to Morris Rosenfeld’s poem “Tsu a borvese meydele” written in the late 1890s or early 1900s. In a previous post we heard Esther Gold sing the same song with some different verses to the melody of David Edelshtadt’s song “In kamf (Mir zaynen gehast un getribn)”. I have heard at least one other melody to the song but could not record it at the time.

rosenfeldMorris Rosenfeld

When there is only one known melody to a Rosenfeld song I am inclined to credit him as composer since he did copyright the music to at least one of his famous songs ‘Mayn rue plats”, and we know that when he lectured he also sang. In a video interview on the Yiddish Book Center’s website with the Yiddish poet Hinde Zaretsky, she recalled seeing the poet Rosenfeld in Claremont Park in the Bronx, then almost blind, singing his songs.

Since there are at least three melodies to the song, I have left a question mark after listing the composer.

The singer BSG sings two last verses. The first she learned at home, the other she learned in Jewish school in Chernovitz. BSG changes very few words from the original Rosenfeld text. In these cases I put the original words in brackets.  One important change: Rosenfeld writes “Der Got, velkher kukt dikh nit on?” (The God who ignores you) but BSG sings “The street that ignores you”.

BSG sings this song on her CD Bay mayn mames shtibele with Lorin Sklamberg’s accordion accompaniment. Images of the original Rosenfeld poem in Yiddish are attached at the end of the post.

TRANSLITERATION

Es hot i geshneyt, i geregnt
In geyendik shnel durkhn gas.
A meydele hob ikh bageygnt
halb naket in burvus in nas.

Zi hot mit ire burvese fislekh
gepatsht deym fargosenem brik
in epes azoy vi fardrislekh
geshant hot ir kinderisher blik.

O, zug mir, kleyn meydele, vihin geysti
durkh reygn, durkh vint un durkh kelt?
O, zug mir, man kind, khotsh farshteysti
vi iberik di bist of der velt?

Di velt vus zi lozt dikh du zikhn
a leybn fun elnt in noyt.[leyd]
Vus vil dane fis nisht bashikhn
Nisht hiln dan gif in a kleyd.

O zug, zenen dir fremd di gefiln
dir falt gur nisht an der gedank.
Az ven di zolst dekh itst du farkiln
Dan falsti avek in verst krank?

O, ver vet dir demolt kurirn?
ver vet far dir epes tin?
Di velt vus zi lozt dekh du frirn
Di gas vus zi kikt dekh nisht un?
[Der Got, velkher kikt dikh nisht on?]

Vi vat ikh farshtey iz mistame
fin lang shoyn un nisht nor fin hant
di nakete gas dan mame
di shteyner fin ir dane frand

Derfar miz ikh veynen in klugn.
Derfar heyb ikh of a geshrey
ven mekh zoln tsuris dershlugn
vus vert fin man kind? oy vey!

Alternate last verse:

Derfar miz ikh veynen in klugn
O dos ken nokh zan mit man kind.
ven mikh zoln tsuris dershlugn
un im zol farvarfn der vint.

TRANSLATION

It was both raining and snowing,
and while walking in the street
I met a girl
half naked and barefoot and wet.

With her barefeet
she slapped the soaked cobblestones
and it in almost irritated way
her childish glance beamed.

O, tell me, little girl, where are you going
through the rain, wind and cold?
O, tell me, my child, do you at least understand
How superfluous you are in this world?

The world that lets you search here
a lonely life in poverty.
That does not want to shoe your feet,
nor cover you body with clothing.

O, tell me, are you not aware of these feelings;
It hasn’t even crossed your mind,
that if you were here to catch cold
then you would be stricken down sick?

O, who would then cure you?
who would do something for you?
The world that lets you freeze?
The street that does not give you a second look?

As I understand it, it probably
has been for long, and not just today,
that the bare street is your mother
the cobblestones are your friend.

And so I must weep and lament,
and so I must raise a cry:
If troubles were to strike me
what would happen to my child? Oy, vey!

Alternate last verse:

And so I must weep and lament,
O, this could yet happen to my child,
if troubles were to strike me
and the wind would carry him off.
Screenshot 2020-05-13 at 2.12.07 PM
Screenshot 2020-05-13 at 2.12.34 PM
Screenshot 2020-05-13 at 2.12.51 PM

“Royte epl, grine shotns” Performed by Jacob Gorelik

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on February 11, 2019 by yiddishsong

Royte epl, grine shotns / Red Apples, Green Shadows
Text by Zalmen Schneor, music by Samuel Bugatch
Sung by Jacob (Yankev) Gorelik
Recorded at a concert sponsored by the Center for Traditional Music and Dance, NYC, 1990.

Commentary by Itzik Gottesman

The lyrics to this song were written by the Yiddish/Hebrew writer Zalmen Schneour (1886 – 1959). According to Jacob Gorelik’s introduction the music is by the composer Samuel (Shmuel) Bugatch (1898 – 1984). Here is the link to the YIVO Encyclopedia entry on Schneour whose most famous poem/song is Margaritkelekh (Daisies).

GorelikSingsJacob Gorelik at the Sholem Aleichem Cultural Center in the Bronx.

In Schneour’s volume of collected Yiddish poetry, 40 yor lider un poemen the poem is called Royte epl… and is dated to Vilna, 1906, one of his earliest poems (scan of that poem attached below).

In the sound archives of the National Library of Israel it is sung by Rivke Glazman, recorded by Gila Flam in 1999. Both Glazman and Gorelik were close to the American Poale-Zion (Labor Zionist) movement as was Bugatch.

Here is the link to Glazman’s performance (may require log-in) of Roye epl, grine shotns. Her interpetation differs markedly from Gorelik’s. Gorelik’s version, which we have transliterated and translated, differs, here and there, from the original.

On the life of Samuel Bugatch, see this link at the Milken Archive of Jewish Music. Among his most famous Yiddish compositions are Zog Maran and A zemer (Reb Motenyu).

TRANSLITERATION

Royte epl, grine shotns,
grozn – samet, himlen – zaydns…
Un a hilkhik taykh-gelekhter
gist zikh, trogt zikh fun der vaytns.

Kum mayn meydl, malekh sheyne!
Frukhtn reytsn, tsvaygn knakn…
Mir an epl, dir an epl
un a gneyvish kush in nakn.

Kum es klingen shoyn di letste,
shoyn di letste gleklekh-blumen;
mir a bliml, dir a bliml
un a drik tsum harts, a shtumen.

Kum… ikh veb do gold-khaloymes
fun der velt un ir troyer;
mir a kholem, dir a kholem
un a shtiln soyd [sod] in oyer.

TRANSLATION

Red apples, green shadows,
grass – velvet, skies – silk.
And a resounding river laughter
streams from far away.

Come my girl, beautiful angel!
The fruits tease us, the branches snap.
An apple for me, an apple for you
and a stealthy kiss on your neck.

Come, the last ringing –
The last bell-flowers [Lillies of the Valley? – IG]
A flower for me, a flower for you,
and a quiet press to the chest.

Come..I weave here golden dreams
of the world and its sadness;
A dream for me, a dream for you
and a quiet secret in your ear.

Screen Shot 2019-02-11 at 2.46.09 PMScreen Shot 2019-02-11 at 2.46.38 PM

“Es hot geshneyet un geregnt” Performed by Esther Gold

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on October 25, 2018 by yiddishsong

Es hot geshneyet un geregnt (Dos borvese meydele)
It was Snowing and Raining (The Barefoot Girl)
text by Morris Rosenfeld, sung by Esther Gold
Recorded by Dr. Diane Gold in 1983 in Massachusetts

Commentary by Itzik Gottesman

This week’s recording  was sent to me by Joe (Yosl) Kurland, Yiddish singer, songwriter, teacher  based in Western Massachusetts. It was recorded by the singer’s granddaughter Diane Gold so that Kurland could sing it at the bar-mitsve of her three sons.

As one can tell from this moving performance, the song meant a lot to Esther Gold since she had learned it from her father in New York City at the turn of the 20th century. Esther Gold (1900 – 1984) was born in Bryansk, Russia (southwest of Moscow) and came to New York in 1906.

gold pic 1Esther Gold (center) with parents & brothers 

Kurland realized that she sang the song to the same melody as David Edelshtadt’s song In kamf (Mir zaynen gehast un getribn) and combined the two at the bar-mitsves.

The text is by the great “sweatshop poet” Morris Rosenfeld and can be found in Volume II of his Shriftn (Writings). We are attaching the poem from that 1912 publication where it is called Tsu a borvose meydl – To a Barefoot Girl.

The original poem has twelve verses, Esther Gold sings nine. I have transcribed the words as Gold sings them which are incredibly accurate compared to the original. On occasion I have put in brackets the original word or phrase as found in Rosenfeld’s poem if different. The singer forgets one line in verse eight and I have put the original text in its place.

Significantly, the order of the last three verses differs from Rosenfeld’s. She ends the poem with the verse that suggests the barefoot girl could become a prostitute. A very powerful ending indeed. But the poet placed that verse third from the end, and concludes with Gold’s verse seven in which he worries about his own child.

Esther husband babyEsther Gold with her husband Isador (“Izzie”) and son H. Carl (“Chaim”) Gold (Carl is Diane Gold’s father).

Diane Gold writes about her grandmother, Esther Gold and about the song:

Our Grandma Esther was born in Bryansk (Russia), the daughter of Dina and Elhanan (Harris) Scheinin, and young sister to Eddie (Aaron) and Joe. I believe there was another sibling who died in childhood. Her grandmother came from Starodub and her grandfather came from Kriemenchuck (Kremenchuk, Ukraine). The birthdate she was given when they arrived at Ellis Island in 1906 was January 1, 1900. She died on December 28, 1984.

Harris, who was a fine tailor in Russia, came by ship to NYC in 1906, a little earlier in the year than Dina (a midwife) and the children. My father Carl, who grew up in the same household as his grandfather, remembers Harris as a gentle man with high principals who insisted that Carl never put his hands behind his back, as it was important not to be hiding things from people. Harris insisted on looking for fine tailoring work and according to the family was injured demonstrating against sweated labor and even against union leaders who were in league with the bosses. Not surprisingly he had trouble finding work, and this made for tensions and sadness in the family. He banned Esther from working in garment factories.

Esther learned the Borvese meydl song as a girl by his side at home, and I imagine him singing to her as he sewed and pressed clothing. The words of this song were real to him, I am certain. He worried about the fate of his children, and children who were even worse off than his immediate family. I am not surprised, given his politics and background that the version of the song he shared with Esther was put to the tune of In Kamf. 

The siblings worked as children and teenagers.  Dina berated Joe for selling newspapers and chewing gum, but took the money. As a teenager Esther, who must have been a gay flapper with a love of show tunes, got a job splicing film at Universal Studios in New York, where she met our grandfather Isador Gold, who was a photographer in Europe in WWI and did some of the first silent film newsreels. Living under the magnifying glass of the demanding and bewildered older generation, that marriage sadly fell apart and my dad grew up without a father, with his mom in his grandparents’ household. For a while Esther kept the books (and I think the accounts) for our great-uncle Joe, who eventually flourished financially in the New York cement business. Then, from when I was little, I remember Esther was a “salesgirl” in the girl’s department at B. Altman’s, living alone after her parents died in her rent controlled apartment at 110 Post Avenue. She only moved to be with us in Newington, Connecticut in the last years of her life, with no savings or pension after years of work, after she became blind. She was a petit determined intelligent loving grandma harboring memories damping her capacity for joy, which bubbled up when she talked about her girlfriends, when she dressed us in the finest clothes from Altman’s, when she kvelled at our accomplishments or when she sang.

Thanks to Joe (Yosl) Kurland, and Dr. Diane Gold and family.

TRANSLITERATION

1) Es hot dort geshneyt un geregnt
un geyendik shnel durkhn gas.
A meydele hob ikh bagegnt
halb naket un borves un nas.

2) Zi hot mit di nakete fislekh
gepatsht dem fargosenem bruk.
Un epes azoy vi fardrislekh
geshaynt hot ir kindisher kuk.

3) Kleyn meydele zog mir vu geystu?
Durkh regn, durkh shney un durkh kelt?
Zog mir mayn kind tsi farshteystu
vi iberik du bist oyf der velt?

4) Di velt velkhe lozt dir do zukhn
a lebn durkh elnt un leyd.
Un vil dayne fis nit bashukhn
nit haltn dayn guf in ayn [a] kleyd.

5) Zog, zaynen dir fremd di gefiln?
Tsi falt gor nit ayn der gedank,
ven du zolst zikh itstert farkiln
dan falstu avek un bist krank.

6) Ver vet dir damols kurirn?
Ver vet far dir epes ton?
Di velt velkhe lozt dir farfrirn,
Der Got velkher kukt [dir] nit on?

7) Derfar muz ikh veynen un klogn.
Es ken eykh zayn mit mayn kind
ven mir (mikh) zoln tsores dershlogn,
un ir zol farvarfn der vint.

8) Derfar muz ikh veynen un klogn.
Derfar heyb ikh uf a geshrey.
Derfar (nor, yo, volt ikh dikh kishn)
Tsu helfn tsu shtiln mayn (dayn) vey.

9) Dayn borveskeyt, kind, dayne trern
dayn geyn un nit visn a vu.
veys ikh, vos es ken vern
fun meydlekh, azelkhe vi du.

TRANSLATION

1) It was snowing and raining,
and while walking down the street,
I encountered a girl
half naked, barefoot and wet.

2) With her bare feet
she slapped the pavings stones.
And, in what looked like regret,
her childlike appearance shone.

3) Little girl, tell me where you’re going
in this rain, through the snow and cold
Tell me my child, do you understand
how superfluous you are in this world?

4) The world that lets you search here
for a lonely suffering life.
And does not want to shoe your feet
and not clothe your body in a dress.

5) Tell me, do you have these feelings
or does it not occur to you,
that if you were to catch cold here,
you’d be struck down and be sick.

6) Who would then heal you?
Who would do something for you?
The world that lets you freeze?
The God who does not even look at you?

7) Therefore I must cry and lament:
it could also happen to my child;
when sorrows would depress me,
and the wind would blow her far away.

8) Therefore I must weep and lament;
Therefore I raise up a cry.
Therefore, yes,  [I would kiss you ]
to help you quiet my [your] pain.

9) You being barefoot, child, your tears,
your wandering not knowing where;
I know what could become
of girls such as you.

Gold1

gold2

gold3

gold4

Below is Tsu a borvose meydl – To a Barefoot Girl, from Shriftn (Writings), Vol. II, pp. 143-145 by Morris Rosenfeld (1912, New York):

mrosenfeld1mrosenfeld2.jpeg<img class="alignnone size-full wp-image-4273" src="https://yiddishsong.files.wordpress.com/2018/10/mrosenfeld3-e1540485244566.jpeg&quot; alt="mrosenfeld3" width="564" height="186" /

“Blumke mayn zhiduvke” Performed by Beyle Schaechter-Gottesman

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on June 14, 2017 by yiddishsong

Commentary by Itzik Gottesman.

In the late 1970s, Beyle Schaechter-Gotetsman (BSG) made this recording of Mordkhe Gebirtig’s (1877 – 1942) song Blumke mayn zhiduvke, which is based on a Russian folk motif/theme. She sang it into her cassette recorder in preparation for an afternoon program of Gebirtig songs at the Sholem Aleichem Cultural Center in the Bronx. The song, written as a duet, is one of the lesser known of Gebirtig’s songs and, it seems, has only been recorded twice, both relatively recently – by Manfred Lamm in 2006 on the album Mayn traum/Mayn cholem, and by the singers Mariejan van Oort and Jacques Verheijen in 2003 on the album Mayn Fayfele (click here to hear van Oort and Verheijen’s version).

220px-GebirtigMordkhe Gebirtig

“Blumke” was the first name of Gebirtig’s wife (Blume Lindenbaum). The words and music were reprinted in most of the editions of Gebirtig’s songs, but only in the table of contents of the original edition of his volume Mayne lider  (Krakow 1936) does it add the information: “Rusishe folksmotiv; baarbet fun M. Gebirtig” – “Russian folk motif /theme adapted by M. Gebirtig.” (Thanks to Jeff Warschauer and Deborah Strauss for access to that volume).

BSG learned this song in Chernovitz, Romania, in the 1930s and only a few words in her performance are different from Gebirtig’s original text, so we are attaching the original Yiddish text and melody from the NY 1942 edition of Mayne lider. The Yiddish, the transliteration and the translation will be based on BSG’s slightly different lyrics.

The song has some Polish words: zhiduvka – Jewess/Jewish girl, kruvka – little cow, bozhe – O, God.  The song is briefly discussed in the article “The Relations between Jews and Christians as Reflected in the Yiddish Songs by Mordehaj Gebirtig” by Elvira Grozinger, Scripta Judaica Cracoviensia, vol. 8, 2010.

Blumke, mayn zhiduvke
Okh, zay fun Got gezegnt.
Hostu efsher mayne tsigelekh
ergets vu bagegnt?

Kh’hob zey liber Stakhu,
in ergets nit getrofn.
Akh, vet dikh dayn beyzer tatke
haynt derfar bashtrofn.

Oy, vet dikh dayn beyzer tatke
dikh derfar bashtrofn.

Gekholemt fun dir, sertse,
gezen in feld dikh lign.
Plutslung kuk ikh, akh, vu zenen
mayne vayse tsign?

Efsher, liber Stakhu
S’iz andersh nit tsu klern.
Zenen zey in vald farkrokhn –
oy, dort voynen bern!

Bozhe! Okh, mayn Blumke,
vos zol ikh itst baginen.
Nisht gehitn mayne tsigelekh;
dikh gehat in zinen.

Zay keyn nar, mayn Stakhu,
nit far dir iz Blumke.
Liber nem aroys dayn fayfl,
shpil mir oyf a dumke.

Kh’vel mayn tatns kruvke
un alts vos kh’hob farkoyfn.
Lomir beyde, sheyne Blumke,
Ergets vayt antloyfn.

Zay keyn nar, mayn Stakhu,
Nit farkoyf dayn kruvke!
Zukh dir oys in dorf a goyke –
ikh bin a zhiduvke!

Roytlekh shoyn der himl.
Di zun fargeyt, pavolye.
Akh, vu zent ir, mayne tsigelekh,
kumt baveynt mayn dolye.

Blumke, my Jewish girl/Jewess
O, may God  bless you.
Have you, perhaps,
seen somewhere, my little goat?

I have not, dear Stakhu,
seen them anywhere.
Oh, your mean father
will punish you today for this.

I dreamed of you, my dear,
lying in a field.
Suddenly I look – oh,
where are my white goats?

Maybe, my dear Stakhu –
There can be no other way –
they wandered off into the woods
oh no! Bears live there.

My God! dear Blumke,
Where do I begin.
I did not guard my goats,
I was thinking of you.

Don’t be a fool, dear Stakhu.
You are not destined for Blumke.
Take out your flute
and play for me a dumka.*

I will sell my father’s little cow
and sell all that I have.
Let us, pretty Blumke,
Run away somewhere.

Don’t be a fool, my Stakhu.
Don’t sell your little cow.
Find yourself a non-Jewish girl in the village
I am a Jewish girl.

The sky is reddish,
the sun sets slowly.
O, where are you my little goat,
Come lament my fate.

*diminutive of “dumy” – epic ballads sung by Ukrainian kobzars. In the late 19th and early 20th century Slavic classical composers such as Dvorak were inspired to create classical dumka, “a type of instrumental music involving sudden changes from melancholy to exuberance” (Harvard Concise Dictionary of Music, 1978).

BlumkeScan2

BlumkeScan1

“Mir af a shifl, dir af a lotke” Performed by Zelig Schnadover

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on March 7, 2017 by yiddishsong

 

Commentary by Itzik Gottesman.

Arie

This  one-verse song ‘Mir af a shifl, dir af a lotke’ (“A Boat for Me, a Canoe for You”) was performed by Zelig Schnadover, and recorded by Itzik Gottesman in Mexico City, 1988. Curiously, the first line from this ditty appears under the boat in the above 1960s painting of the Israeli artist Arie Aroch (1908-1974), who spent his childhood in Kharkov (Kharkiv), Ukraine.

Zelig Schnadover was born in 1907 in Slavuta [Yiddish – Slavite סלאַוויטע ] Ukraine. In 1920 they “escaped the Bolsheviks” and the family went to Poland. He had his bar-mitsve in Brody, [Yiddish – Brod], Poland. He lived in Poland until 1926 and learned the song there. Schnadover emigrated to Mexico City in 1926/27.

ZeligFoto

Zelig Schnadover

To make money in the early years in Mexico City Schnadover was part of a group of singers who provided the soundtrack to silent movies, many of them Russian, so they sang Russian songs. They didn’t have much time to prepare – usually they had not seen the movie earlier so amusing things happened. An example he gave was for Abel Gance’s film  Napoleon. The group was still singing a waltz as the projector was already showing a battle scene. When I knew him he had been the longtime owner of a stationary store, a papeleria, near the center of the city, the Zocolo.

Mir af a shifl,
Dir af a lotke.
Mir a sheyn meydl
Dir a tshekhotke

Me on a boat,
you on a canoe.
Me – a pretty girl
You – one with tuberculosis. 

After the initial posting, musicologist Dmitri “Zisl” Slepovitch pointed out a connection to a song he had recorded from Sterna Gorodetskaya in Mahilyow (Mogilev), Belarus, which was posted earlier to the Yiddish Song of the Week.

Also, a variant of the song from Brest-Litovsk (Yiddish – Brisk, now in Belarus) appears in I. L. Cahan’s 1912 collection with no music but with a second verse and presents it as a dialogue. The first verse sung by “He”, the second one by “She”.

Er:
Ikh af a shifele
Du af a lodke,
Ikh a soldat,
Du a soldadtke.

Zi:
Ikh af a shifele
Du af a lotke;
Ikh a sheyn meydele,
Du a sukhotke.

He:
I on a boat
You on a canoe.
I – a [male] soldier
You – a [female] soldier. 

She:
I on a boat,
You on a canoe
I – a pretty girl
You – a girl with tuberculosis.

Here is how it appears in Cahan’s 1912 collection:

CahanYID1912

Special thanks for help with this week’s posting goes to Tamara Gleason Freidberg, Paul Glasser and Rachel Greene. 

 

“Erev yon-kiper noent tsu kol-nidre” Performed by Sore Kessler

Posted in Main Collection with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on October 9, 2016 by yiddishsong

Commentary by Itzik Gottesman.

The singer of this week’s ballad, Erev yon-kiper noent tsu kol-nidre (The Eve of Yom-kippur, Right Before Kol-Nidre), is Sarah (Sore) Kessler. The recording is from the Ruth Rubin Collection at YIVO. Rubin recorded it in 1949.

This song tells of a Jewish girl running away with a non-Jewish boy on the eve of Yom-kippur. In Kessler’s version he is referred to as a “sheygets”.  In two other versions from the Sofia Magid collection (Unser Rebbe, unser Stalin edited by Elvira Grozinger and Susi Hudak-Lazic, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2008) he is called an “eyn orl fun kristen geboyrn” (one who is uncircumcised born a Christian).

yom-kippur-3-erev
“Yom Kippur Eve” by Mayer Kirshenblatt from the book “They Called Me Mayer July: Painted Memories of a Jewish Childhood in Poland Before the Holocaust” (courtesy Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett)

We have included the Kessler audio, the transliteration and translation, scans of the Magid versions and a PDF of the Yiddish words in Yiddish as sung by Kessler. The transliteration reflects her Yiddish dialect.

The singer, Soreh Kessler, from the Polish town of Czyżew (Yiddish name:”Tshizheve”) between Warsaw and Bialystok, recorded songs for Ruth Rubin at the beginning of Rubin’s field recording project in New York, 1947 to 1949.

When comparing the Magid versions and Kessler’s version it is clear that a crucial scene has been left out of Kessler’s: the one in which the Christian boy tells the runaway girl that he never loved her and was just kidding. She then returns to find that her parents died from grief.

One word is not clear to me – the fourth line of the first two stanzas – “____ un tinkl”. In Magid’s versions the word is “nakht” but here it sounds like “khmurne”, which means gloomy.

Recording is courtesy the Max and Frieda Weinstein Archive of Recorded Sound at the YIVO Institute for Jewish Research (Lorin Sklamberg, Sound Archivist). Thanks also to Dr. Paul Glasser for help with the town name.

TRANSLITERATION

SPOKEN: Dos lid hob ikh gehert in mayn shtetl Czyzew in poyln. Az es vet shoyn zayn tsvantsik, oder finf un tsvantsik yor tsayt.

Erev-yon-kiper noent tsi kol-nidre,
ven me geyt shoyn in talis in kitl.
un der futer der frimer er bentsht zayn bas-yekhidl,
In droysn vert khmurne (?) un tinkl.

Di muter di frime bay Got burekh-hi tit zi beytn,
bay di veksene likhtlekh in vinkl.
Ze bentsht oykh ir tokhter, ir bas-yekhidl.
In droysn vert khmurne un tinkl.

Ven di bas-yekhidl iz in hoyz aleyn farblibn,
a simen hot es zi im gegeybn.
Dort kletert eyner ariber iber dem parkan.
Dos iz ir gelibter geveyzn.

Ven futer un miter zenen tsurik aheymgekimen
zeyer bas-yekhidl nisht getrofn.
Dort bay di shkheynim hert zikh a troyerike shtime,
az mit a sheygetz iz zi antlofn.

Borves un naket lozt zi zikh loyfn,
iber berg un shteyner un toln.
Azoy vi zi iz nor tsu ir elterns hoyz gekimen –
kayn futer, kayn muter nisht getrofn.

Oyf deym beys-almon lozt zi zikh loyfn.
Zi iz shoyn arunter fun zinen.
Oyf deym beys-almon oyf dem mamenyus keyver
a teyter hot men zi gefinen.

TRANSLATION

Spoken: I heard this song in my town Czyzew in Poland. It must be 20 or 25 years ago.

On the eve of Yom-Kippur just before Kol Nidre
When one goes in talis and kitl  [prayer shawl & white linen coat]
And the pious father blesses his only daughter
Outside it is gloomy and dark.

The pious mother prays to God, may he be blessed,
by wax candles in the corner.
She also blesses her daughter, her only daughter.
Outside is gloomy and dark.

When the only daughter remained alone at home,
she gave him a sign.
There climbs someone, over the fence –
that was her lover.

When father and mother returned home,
they did not find their only daughter.
From the neighbors you could hear a plaintive cry –
she ran off with a non-Jewish boy.

Barefoot and naked she wildly runs
Over mountains and stones and valleys
She approached her parent’s house –
but no father, no mother did she find.

To the cemetery she wildly runs.
She has already lost her mind.
On the cemetery on her mother’s grave
they found her dead.

yomkippur1words
yomkippur2words
yomkippur3words
yomkippur4words

EREV YOM KIPUR FROM SOFIA MAGID COLLECTION (Grozinger and Hudak-Lazic, 2008):

magidyk1magidyk2magidyk3magidyk4